Elektronikus ügyintézés - nyitólap

Pedagógiai munkánk alapja a humánum, az önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség, a kreativitás
és a nyitottság.

Szemléletünkben és tevékenységi rendszereinkben a gyermekközpontúság
a meghatározó. A tanulók képességeinek megfelelő legjobb eredmény elérésére, az egyéni bánásmód fejlesztésére törekszünk.

Az iskolából kikerülő tanulók szociálisan fejlett, edzett, egészséges, jó kommunikációs készséggel rendelkező fiatalok legyenek.

Szeretnénk megőrizni iskolánk kulturált környezetét és jól felszereltségét.

Ma a Holnapért Alapítvány 1%

Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány

 

Székhelye: Zsigmond Király Általános Iskola, 3060 Pásztó, Nagymező u. 36. 

Jogállása: közhasznú alapítvány 

A kuratórium elnöke: Brunda Tiborné 

Az alapítvány adószáma: 19160243-1-12

 

Az Alapítvány rövid története, működése

A Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítványt 1991. március 12-én hozta létre a Dózsa György Általános Iskola, az iskola Szülői Munkaközössége, az iskolát támogató pásztói szülők és vállalkozók, összesen 11 alapító tag. Az induló vagyon 235.000 Ft volt, amelyet az alapítvány pályázatokkal, adományokkal, a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásával gyarapít.

Az alapítók 2018. március 26-i összejövetelén módosult az alapítvány alapító okirata. Az eredeti 11 alapítóból 5 jogutód nélkül megszűnt, a megváltozott személyi összetételű kuratórium 5 fő.

A kuratórium elnöke: Brunda Tiborné

Titkára:                        Tóth Györgyi

Tagjai:                          Kelemenné Aipli Anita

                                      Molnárné Pócsa Andrea

                                      Volek György

Az Alapítvány politikai pártot, választásban induló személyt, illetve választási csoportosulást semmilyen körülmények között nem részesít pénzügyi és erkölcsi támogatásban.

Az Alapítvány 1998. január 1-től közhasznú jogállásúnak minősül.

Az Alapítvány – a kuratórium döntése alapján – törzstőkéjét biztonságos állami értékpapírban kamatoztatja. Céljai megvalósítását a lekötött pénzösszeg hozadékából, a felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ából, sikeres pályázatokból, szponzori támogatásokból tudja biztosítani.

Az alapítvány az Alapító Okiratnak megfelelően működik.

 • Az Alapítvány pénzét az OTP NYRT. kezeli, a könyvelést szakképzett könyvelő látja el, vagyonát a kuratórium kezeli.
 • Az alapítványt a kuratórium elnöke teljes jogkörrel képviseli. A kuratórium létszáma 5 fő. A döntéseket a szavazóképes kuratórium hozza, üléseiről jegyzőkönyv készül.
 • A kuratóriumi ülések nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Az ülések helye az iskola könyvtára, időpontjáról az iskola hirdetőtábláján, illetve honlapján adunk tájékoztatást.
 • Az alapítvány a cél szerinti juttatásokat pályázathoz köti. Ennek érdekében a kuratórium évente pályázatokat ír ki a tehetséges tanulók és felkészítőik támogatására. A pályázati felhívások nyilvánosak.
 • Az Alapítvány által meghirdetett iskolai tanulmányi versenyek helyezettjeit és felkészítőit ünnepélyes iskolai hirdetésen jutalmazza az Alapítvány folyamatosan a tanév során. A „Kimagasló tanulmányi munkáért” járó, táborozásra fordítható pénzjutalmat a 8-os tanulók a ballagási ünnepélyen, az alsóbb éves tanulók a tanévzáró ünnepélyen vehetik át a kuratórium elnökétől. Ugyanekkor jutalmazzuk az országos, és a megyei versenyek helyezettjeit, valamint a tanévben kimagasló tanulmányi eredményt nyújtó tanulókat.
 • A versenyeredményeinket, rendezvényeinket, közhasznúsági beszámolónkat iskolánk honlapján tesszük nyilvánossá.

Az Alapítvány tevékenysége

A Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány tevékenysége során az ifjúság kulturális munkájának, szabadidős programjainak, a tehetségek kibontakoztatásának a segítését tartja fő céljának.

A közhasznú tevékenysége a következő területekre terjed ki:

– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretszerzés,

– gyermek és ifjúságvédelem,

– kulturális tevékenység,

– kulturális örökség megőrzése,

– diáksport és egészségmegőrzés,

– természetvédelem, környezetvédelem.

Az Alapítvány támogatását a kuratórium döntése alapján bárki megkaphatja, aki az Alapítvány kiírt pályázataira pályamunkát nyújt be.

 • Az Alapítvány tanulmányi versenyeket hirdet meg az iskola felső tagozatos tanulóinak. Tanévenként kilenc-tíz fajta tantárgyi versenyen 450-500 tanuló méreti meg magát az Alapítvány szervezte és támogatta iskolai versenyeken. A feladatokat a nevelők állítják össze, melyeket fénymásolt sokszorosítással biztosítunk a versenyzőknek
 • Az Alapítvány hozzájárul a kiemelkedő tanulmányi munkát végző tanulók tanév végi jutalmazásához, a megyei és országos versenyeken kiemelkedő eredményt elért diákok és felkészítő nevelőik jutalmazásához.
 • A 2002/2003. tanévtől pályázatot ír ki „Kimagasló tanulmányi munkáért”, amelyet a tanévben nyújtott kiemelkedő tanulmányi munkájáért 2 tanuló kaphat meg – a kuratórium és a nevelőtestület döntése alapján – 20.000-20.000 Ft értékben, táborozási részvétel költségeire. Eddig 32 tanulót jutalmaztunk.
 • Segíti a fiatalok nyári szabadidős tevékenységének megszervezését, táborok szervezését.
 • Az Alapítvány a széles körű tömegeket mozgósító országos, illetve a határon túli magyar lakta területek (Kárpátalja, Felvidék, Vajdaság, Erdély, Szlovénia) ifjúságára is kiterjedő két nagy rendezvényét a pályázati lehetőségek beszűkülése, valamint a rendelkezésre álló anyagi források lecsökkenése miatt határozatlan időre fel kellett hogy függessze. A szakmailag méltán elismert „Gyöngy a csillag” országos versmondó találkozó megrendezését a VIII. alkalom után, a nagy sikerű Pásztói Regionális Néptáncfesztivált a XX. rendezvény után kényszerültünk abbahagyni.
 • Az Alapítvány eszközök beszerzésével, vásárlásával támogatja az iskola működését.
 • Az Alapítvány működését az önkéntesség határozza meg, mind a tevékenységében, mind a működését segítő anyagi hozzájárulásban. A tanulmányi versenyek, a rendezvények, a táborok szervezését, megrendezését az iskola nevelői és dolgozói vállalják föl. Az Alapítvány tevékenységét az 1%-os felajánlások összegével, a rendezvényekhez pénzbeli, tárgyi és munkaerő felajánlásokkal ismerik el Pásztó város lakói, tanulóink szülei. A kuratórium ezenkívül sikeres pályázatokkal is igyekszik támogatást szerezni.
 • Tevékenységünk széleskörű megismertetésére rendezvényeinkről, versenyeinkről iskolánk honlapján adunk hírt.