Elektronikus ügyintézés - nyitólap

Pedagógiai munkánk alapja a humánum, az önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség, a kreativitás
és a nyitottság.

Szemléletünkben és tevékenységi rendszereinkben a gyermekközpontúság
a meghatározó. A tanulók képességeinek megfelelő legjobb eredmény elérésére, az egyéni bánásmód fejlesztésére törekszünk.

Az iskolából kikerülő tanulók szociálisan fejlett, edzett, egészséges, jó kommunikációs készséggel rendelkező fiatalok legyenek.

Szeretnénk megőrizni iskolánk kulturált környezetét és jól felszereltségét.

Ma a Holnapért Alapítvány 1%

Az iskolai könyvtár története

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE

„Az iskolai könyvtár az oktatási-nevelési intézmény
 tanítási, tanulási médiatára, oktatási helyszíne és
 kommunikációs centruma.”
(Dán Krisztina)

       Iskolánkban már az 1950-es években létezett könyvtár. A könyvtári feladatokat leghosszabb ideig Szabó Judit tanárnő látta el, aki történelem-magyar szakos pedagógus végzettséggel rendelkezett. A régi iskola épületében működő könyvtár nagyon kezdetleges volt, ha a mai könyvtárakhoz viszonyítjuk. Az idősebb kollégák visszaemlékezései alapján a könyvek egy tanteremben zárt szekrényben kerültek elhelyezésre. Kölcsönözni naponta két órában lehetett, délutánonként.

1981-ben a könyvek átkerültek az új iskola épületébe, ahol már az eredeti tervrajz szerint volt külön könyvtárhelyiség is. A kupacokba letett könyveket 1983. április 17-től vezették be az új leltári naplóba. Ezt a munkát Alapi László, Szivák Ilona és Bogácsiné Simon Katalin végezte el. A könyvtárhelyiség azonban nem az eredeti tervekben szereplő helyre került, hanem egy tanterembe, amely az iskolának nem a központi helyén volt. 1984 szeptemberétől a könyvtár már nyitva állt a diákok és a pedagógusok számára. A kölcsönzés tasakos rendszerben történt, a nyitvatartási idő eleinte napi 2-3 óra volt, majd 1985-től a több mint tízezer dokumentum már napi 8 órában állt a diákok és a pedagógusok szolgálatára.

A könyvtár vezetői a mindenkori tantestület tagjai közül kerültek ki. Bogácsiné Simon Katalin után az iskola könyvtárát 1986 szeptemberétől Kissné Agócs Mária vezeti, aki a Debreceni Tanítóképző Főiskola népművelő-könyvtár szakán végzett, majd a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán tett különbözeti államvizsgát könyvtár szakon.

Az 1986-os tanévtől elkészült a könyvtár betűrendes katalógusa, a szakkatalógus a betűrendes mutatóval, és elkezdődött a magyar nyelv és irodalom órák keretében a könyvtárhasználati ismeretek meghatározott tematika szerinti oktatása az 1-8. évfolyamokon, valamint a könyvtárhasználatra épülő szakórák tervezése.

Az iskolai könyvtár munkájában lényeges minőségi fejlődés következett be az 1995/96-os tanév során az új könyvtárhelyiség kialakításával. A tárgyi feltételek is adottak voltak, mert a könyvek átkerültek az eredeti tervek szerinti könyvtárhelyiségbe, az iskola központi részébe. A különböző dokumentumtípusok integrálásával kialakult a forrásközpont, amely a számítástechnika teremmel kapcsolódik össze.

A könyvtár számítógépes fejlesztése a Soros Alapítványhoz benyújtott sikeres pályázattal kezdődött 1998 novemberében. A pályázat eredményeképpen vásárolhatta meg az iskola a SZIRÉN számítógépes könyvtári programot a hozzá tartozó adatbázissal, tárgyszójegyzékkel, a használatához szükséges számítógéppel és tartozékaival. Az új beszerzésű dokumentumok könyvtári feldolgozása 1999. január 1-től számítógépen történik, 2010-re pedig befejeződött a könyvtár teljes állományának számítógépes nyilvántartásba vétele. A korszerű számítógépes rendszerrel könyvtárunk alkalmassá vált az iskola információs szükségleteinek kielégítésére, a saját és a külső adatbázisok felhasználására. Könyvtárunk adatbázisában való keresés a www.sziren.com honlapon, valamint az iskolánk honlapján mindenki számára nyilvános. 2010 szeptemberétől a kölcsönzés is számítógépen történik, a honlapunkon nyomon követhető olvasóink számára.

Az 1999/2000-es tanévben a könyvtári informatika oktatását a NAT követelményeihez igazodva folytatta a könyvtár, amely egyre inkább a tanulók és a pedagógusok önművelésének színtere, az iskolai műhelymunka „lelke”. A könyvtárpedagógiai munka egyik fontos területe az olvasóvá nevelés, tanulóink olvasási szokásainak kialakítása, a szellemi alkotómunka megszerettetése, mind a hagyományos, mind a modern információhordozók használatával. Ahogyan ezt iskolánk pedagógiai programjában megfogalmaztuk, az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és tanulási technikák elsajátíttatásában, gyakoroltatásában, használtatásában az egész nevelőtestület részt vesz. „Az informatikai nevelés át kell hogy hassa az iskolai élet egészét”. Arra törekszünk, hogy minden tanulócsoportunk minden tantárgyból legalább egy szakórát könyvtárhasználatra építve a könyvtárban tartson. A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen, a tanulás fontos színtere és eszköze, informatikai bázisa. A 2008-ban módosított tantervünk alapján a könyvtárhasználat oktatására fordítható órák száma az 1-8. évfolyamon 43 óra, amelynek oktatását a könyvtárostanár végzi. A tanórán szerzett érdemjegy a magyar irodalom tantárgyba számít. Az olvasótermi részleg méretében és felszereltségében alkalmas egy tanulócsoport tanórai foglalkoztatására.

A könyvtárpedagógiai munka egyik mérőeszköze a tanulók versenyzési kedve és versenyeredménye.
A 2001/2002-es tanévtől a Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány által támogatott iskolai versenyek között a felső tagozatos tanulóinknak meghirdetjük a könyvtárhasználati versenyt is, amelyen évente 35-40 tanuló vesz részt. 2002-2006 között lehetőségünk nyílt az országos felmenő rendszerű Bod Péter Könyvtárhasználati Versenybe való bekapcsolódásra is, igen szép eredményekkel.

Tanév

Megyei helyezés

Országos helyezés

Tanuló

2002/2003.

I.

VII.

Vereb Viktor 6.a

II.

Molcsán Réka 7. b

2003/2004.

I.

dicséretes

Vereb Viktor 7. a

II.

Molnár Levente 6. b

2004/2005.

I.

I.

Vereb Viktor 8. a

II.

Bognár Benjámin 8. c

III.

Bohati Tamás 7. a

2005/2006.

I.

XIV.

Gajdics Bence Dániel 8. b

V.

Csoór István 8. a

VI.

Bohati Tamás 8. a

A könyvtár rendelkezik az audiovizuális dokumentumok használatához megfelelő technikai eszközökkel. A Nógrád Megyei Közoktatási Alapítványtól, a 2000/2001-es és a 2002/2003-as tanévben nyert, összesen 650 ezer Ft pályázati támogatást korszerű technikai eszközök vásárlására, valamint állományfejlesztésére fordítottuk, mivel az iskolának fel kell készítenie a jövő nemzedékét az információra és tudásra alapozott társadalmunkban való helytállásra, az információk önálló megszerzésére, értékelésére, szelektív használatára. A feladat sikeres ellátásához pedig olyan jól működő iskolai könyvtárra van szükség, amely képes arra, hogy a tanulás, ismeretszerzés hatékony munkaformáihoz eszközt, módszert, megfelelő információs és dokumentációs bázist motiváló tanulási környezetet biztosítson.

Kissné Agócs Mária
könyvtárostanár